Community Land Trust


CLT Project - Betaalbare woningen op gemeenschapsgrondVzw SIVI (vereniging waar armen het woord nemen) en Samenlevingsopbouw Gent zijn met de steun van een aantal partners gestart met een nieuw project rond wonen. We willen een Community Land Trust of CLT oprichten in de wijk Dampoort – Oud Sint-Amandsberg.

Basisprincipes


Community Land Trusts zijn organisaties die betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen produceren. Want een degelijke en betaalbare woning + woonzekerheid kunnen hefbomen zijn om uit armoede te geraken (als je je geen zorgen moet maken over je woning, heb je meer tijd en energie om aan andere zaken te besteden, bv werk, opvoeding van kinderen, vrije tijd, …)

Laag inkomen = minder dan 28753 € (jaarlijks belastbaar inkomen + 1607€ per kind ten laste)

Dit via een systeem waarbij de eigendom van de grond wordt gescheiden van de eigendom van de woning. De bewoner koopt enkel de woning, de grond blijft eigendom van de gemeenschap. Hierdoor is de aankoopprijs lager dan een woning op de gewone markt. Op deze manier wordt het ook voor mensen met een laag inkomen (loon, vervangingsinkomen, uitkering, …) mogelijk een eigen huis te kopen. Daarnaast doen we ook beroep op bijkomende subsidies waardoor het voor mensen met bv een leefloon ook mogelijk is in te stappen. (er wordt voor gezorgd dat men niet meer dan 1/3 van het inkomen inclusief kinderbijslag moet besteden aan de hypothecaire lening).

Geschiedenis


Het concept is eind jaren zeventig ontstaan in de Verenigde Staten. Duizenden gezinnen met een laag inkomen hebben daar al via dit systeem een eigen woning kunnen kopen.

In Brussel project l’espoir waarbij 14 allochtone gezinnen samen een bouwgrond aankochten en hierbij via een gezamenlijk bouwproject 14 passieve appartementen bouwden. Men wil dit project graag herhalen en verbeteren en zo kwam men bij het concept CLT terecht.

Ook voor Gent kan het één van de oplossingen zijn voor de woonproblematiek.


CLT’s kunnen verschillende maten en vormen aannemen. Het kan gaan om enkele huizen verspreid over een wijk. Maar een CLT kan ook een appartementsgebouw zijn waar iedereen zijn eigen appartement heeft. De CLT kan nieuwe woningen bouwen of kan oudere woningen kopen en renoveren. Het kan gaan om koopwoningen en huurwoningen.


Hoe een CLT er exact uitziet is altijd afhankelijk van de situatie in de betrokken wijk (noden en behoeften, bewoners, …) Wij hopen binnen onze Gentse CLT verschillende woonvormen te kunnen aanbieden!!

Ook mensen met een eigen woning (die bijvoorbeeld van slechte kwaliteit is) kunnen instappen in de CLT. In deze situatie verkoop je de grond (of de grondwaarde) waar je woning op staat aan de CLT. Met het geld dat je hiervoor krijgt, kan je je woning renoveren en zo de kwaliteit van je woning verbeteren. Er wordt eerst een screening gedaan van de woning, op basis daarvan wordt er een renovatieplan opgesteld.


De eigenaar van een CLT-woning heeft dezelfde rechten, voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Je mag je huis verbouwen of verkopen en je kinderen kunnen het later erven. Via een systeem gelijkend op erfpacht word je ten volle eigenaar van de woning.

Wat premies betreft heb je dezelfde rechten als een gewone eigenaar


Bij een herverkoop blijft de grond eigendom van de CLT. De eigenaar ontvangt slechts een deel van de meerwaarde van zijn eigendom (ong. 25 %). Op die manier wordt een groot deel van de meerwaarde van de woning terug geïnvesteerd in de CLT. Net om andere families met een laag inkomen terug een betaalbare woning te kunnen aanbieden. De CLT heeft voorkooprecht (kan het niet aan bv vrienden verkopen).


Erfrecht


Zowieso zal er voor gezorgd worden dat de kinderen het huis kunnen erven. Maar zij zullen enkel de woning erven, de CLT blijft logischerwijze eigenaar van de grond. Als je kinderen onder de inkomensgrens vallen kunnen ze in de woning (komen) wonen. Indien zij geen laag inkomen hebben, erven ze de waarde van de woning en verkoopt de CLT de woning aan een nieuw gezin met een laag inkomen.


Wie graag wil instappen in een CLT krijgt van de CLT begeleiding en vorming. Je woning wordt gescreend op veiligheid, gezondheid, kwaliteit en duurzaamheid. Met dit rapport kan je aan de slag om een renovatieplan op te stellen. Je wordt geholpen om alle nodige formulieren, premies, … in orde te brengen. We proberen samen een antwoord te vinden op vragen als, hoe kan je alles financieel beredderen? Kunnen we een spaarplan opstellen? Welke rechten en plichten heb je als eigenaar?

We voorzien zowel individuele begeleiding door experten als groepsmomenten, adhv een themagroep. 


De oprichting van een CLT zal niet alleen de bewoners maar ook de buurt ten goede komen. Van bij het begin worden de toekomstige deelnemers en de mensen uit de buurt ertoe aangezet elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Dit systeem zorgt voor grote betrokkenheid van bewoners bij de wijk en voor de opwaardering van wijken.

We proberen met CLT ook een aantal ruimtes te voorzien die de buurt kunnen ten goede komen, bv parkje, ontmoetingsruimte, uitleendienst, wasplaats, … afhankelijk van de noden van de buurt.


De CLT wordt ook bestuurd door 3 gelijkwaardige partijen: 1/3 door de eigenaars van woningen, 1/3 personen of organisaties uit de buurt en 1/3 vertegenwoordigers van overheden en sponsors. Deze structuur zorgt voor een gedeeld beheer dat afgestemd is op de noden van deze 3 partijen.
Wat is meerwaarde van CLT?


Voor deelnemers / eigenaars:


-          Je behoudt de volle eigendom van de woning, je blijft dus recht hebben op premies, toelagen, belastingvermindering, …

-          Je woning wordt kwalitatief en duurzaam verbeterd

-          Wonen wordt meer betaalbaar

-          Je krijgt woonbegeleiding, je staat er niet alleen voor

-          Je kan klimmen op de sociale ladder. Door je geen zorgen te moeten maken over je huisvesting krijg je meer tijd en energie voor andere zaken.

-          CLT werkt ook in dalende markt, biedt bescherming

-          Je kan mee participeren, en je krijgt de kans je talenten te ontdekken en deze te gebruiken.


Voor de overheid:


-          Antwoord bieden op stijgende prijzen van woningen en speculatie

-          Voordelen sociale huurwoningen combineren met voordelen aankoopsteun

Voor de buurt:


-          Sociale cohesie

-          Lokale economie + sociale tewerkstelling

-          Opwaardering van buurten

-          Inspraak

-          GemeenschapsvormingBewonersgroep


Sinds februari komt er een groep geïnteresseerden 2 wekelijks samen in de themagroep. Doel van deze themagroep is gedeeltelijk samen met de geïnteresseerden het project vorm te geven (mensen kunnen input geven, bv concept en regels spaargroep mee bepalen, aangeven wat zij belangrijk vinden bij de concrete uitwerking), maar ook de kandidaat deelnemers de nodige begeleiding en vorming bieden. Zo bekeken we al een film, kwam er een notaris vertellen hoe de aankoop van een woning in z’n werk gaat, lichte een inspecteur van de dienst wonen toe hoe een goede woning er moet uitzien, …

We bezochten ook een "co-housing" project in Gent en het project "l’espoir" in Brussel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten